Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge (go hiomlán ar líne), Meán Fómhair-Samhain 2020
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 25 Meán Fómhair 2020
Críoch an chúrsa 28 Samhain 2020
Cathain Dé hAoine 7:00-8:15pm, Dé Sathairn 11:00am-12:30pm & Dé Sathairn 2:00-4:00pm
Seisiúin 4
Praghas €450
Leibhéal Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge
Ionad Ar Líne - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad


Cuirfear an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge ar fáil go hiomlán ar líne, idir Meán Fómhair agus Samhain 2020, rud a fhágfaidh go mbeidh deis ag daoine i ngach cearn den domhan tabhairt faoin gcúrsa. Tá an Dianchúrsa á thairiscint ag Gaelchultúr anois ó bhí 2010 ann agus tá beagnach 700 duine tar éis freastal air go dtí seo.


Deiseanna nua
Ó bhain an Ghaeilge stádas oifigiúil amach san Aontas Eorpach agus ó achtaíodh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, tá deiseanna nua fostaíochta ann dóibh siúd a bhfuil ardscileanna scríofa acu sa teanga. Tá go leor daoine ann a bhfuil líofacht acu sa Ghaeilge ach nach bhfuair deis cheart riamh gramadach chruinn a fhoghlaim ná cur lena scileanna scríofa. Chun freastal ar riachtanais an dreama seo, tá an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge á reáchtáil arís ag Gaelchultúr idir mí Mheán Fómhair agus mí na Samhna 2020.


Cé air a bhfuil an cúrsa dírithe?
Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe orthu siúd ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge – Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán nó MA sa Ghaeilge Fheidhmeach, cuir i gcás – ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge go laethúil – múinteoirí, iriseoirí, státseirbhísigh agus aistritheoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Beidh an cúrsa seo ina chabhair freisin dóibh siúd a bhfuil sé beartaithe acu scrúdú Fhoras na Gaeilge a dhéanamh chun an Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí a bhaint amach.


Cad iad na rudaí a ndíreofar orthu?
Díreofar sa dianchúrsa ar chruinneas gramadaí, ar chúrsaí stíle agus ar an aistriúchán. Cuirfear béim chomh maith ar na háiseanna teicneolaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge, cinn ar líne ina measc.


Sceideal
Beidh meascán den staidéar neamhspleách agus de ranganna beo ar líne i gceist sa chúrsa.

Beidh na seisiúin ar líne ar siúl ar cheithre dheireadh seachtain éagsúla, ag na hamanna seo a leanas:

Rang 1: Dé hAoine 7.00-8.15pm
Rang 2: Dé Sathairn 11.00am-12.30pm
Rang 3: Dé Sathairn 2.00-4.00pm

Seo iad na dátaí a bheidh i gceist:

25 agus 26 Meán Fómhair
16 agus 17 Deireadh Fómhair
6 agus 7 Samhain
27 agus 28 Samhain

Ní bheidh sé éigeantach freastal ar na seisiúin thuas ach moltar go láidir do na mic léinn bheith i láthair acu.


Obair an chúrsa / Scrúdú roghnach
Cruthófar cuntas do na rannpháirtithe ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, agus beidh deis acu ceachtanna idirghníomhacha a dhéanamh ar an suíomh sin agus aiseolas a fháil láithreach. Cuirfear fóram ar fáil dóibh ar ranganna.com chomh maith, áit a mbeidh siad in ann ábhar an chúrsa a phlé le mic léinn eile agus lena dteagascóir.

Beidh deis ag na mic léinn obair bhaile a sheoladh isteach ar an ríomhphost idir na ranganna, más mian leo. Seolfar aiseolas cuimsitheach ar ais chucu taobh istigh de sheachtain maidir leis na ceachtanna seo.

Beidh deis ag na mic léinn freisin scrúdú gramadaí agus aistriúcháin dhá uair an chloig a dhéanamh ar chríochnú an chúrsa dóibh. Beidh an scrúdú seo ar siúl ar an 12 Nollaig 2020 ach ní bheidh sé éigeantach. Beidh an rogha ag na rannpháirtithe (i) an scrúdú a dhéanamh ar líne nó (ii) é a dhéanamh in ionad Ghaelchultúir ar Shráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2.

Glacfar le rogha 2 thuas mar scrúdú iontrála don Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, cúrsa atá á reáchtáil ag Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ó bhí 2013 ann. Chun níos mó eolais a fháil faoin Dioplóma, cliceáil anseo, le do thoil.


Riachtanais iontrála
Tá an cúrsa seo oiriúnach dóibh siúd a n-éireoidh leo ar a laghad 80% a ghnóthú i dTriail Ghaeilge ar Líne Ghaelchultúir. Chun tabhairt faoin triail anois, cliceáil anseo.


Táille
Cosnóidh an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge €450. Ní mór d’iarrthóirí an táille iomlán a íoc roimh thús an chúrsa.

Is féidir clárú don Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge ar na bealaí seo a leanas:

  • trí chliceáil ar an nasc ‘Cuir in áirithe’ thuas
  • trí ghlaoch ar (01) 484 5220 agus táille an chúrsa a íoc le cárta creidmheasa.


Eolas breise
Tá tuilleadh eolais mar gheall ar an Dianchúrsa le fáil ó oifig Ghaelchultúir:

(01) 484 5220 | eolas@gaelchultur.com


Bróisiúr an chúrsa

Seisiúin

Dé hAoine, 25 Meán Fómhair & Dé Sathairn, 26 Meán Fómhair

Dé hAoine 16 Deireadh Fómhair & Dé Sathairn, 17 Deireadh Fómhair

Dé hAoine, 6 Samhain & Dé Sathairn, 7 Samhain

Dé hAoine, 27 Samhain & Dé Sathairn, 28 Samhain


Scrúdú ceann cúrsa (roghnach)

Dé Sathairn, 12 Nollaig 2020

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2