Hibernia: Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht): Dianchúrsa Ullmhúcháin don Agallamh
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 7 Deireadh Fómhair 2020
Críoch an chúrsa 2 Nollaig 2020
Cathain
Seisiúin 8
Praghas €249
Leibhéal Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Iarratasóirí na MGO (Hibernia)
Ionad Ar Líne - Ar Líne
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang

Is cúrsa é seo dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht). Dírítear ar na príomhábhair chainte a bhíonn i gceist san agallamh agus cuirtear ar chumas na rannpháirtithe a gcuid scileanna cainte a fhorbairt agus cur lena stór focal.

Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo eolas a chur ar fáil do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas:
• tús maith a chur leis an agallamh, rud a chuirfidh ar a suaimhneas iad, agus a rachaidh i bhfeidhm ar na hagallóirí;
• briathra a úsáid i gceart;
• freagraí fada, ina bhfuil scoth na Gaeilge, a thabhairt ar cheisteanna a thagann chun cinn go minic san agallamh;
• freagraí a thabhairt atá cruinn ó thaobh na gramadaí de;
• sleachta próis a léamh gan deacracht;
• úsáid a bhaint as an réimse leathan áiseanna Gaeilge atá ar fáil ar líne anois.

Tá an cúrsa oiriúnach ó thaobh caighdeáin de do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, roinnt mhaith blianta ó shin, b’fhéidir. Tuigeann siad go leor den teanga ach is beag deis a bhí acu í a úsáid le blianta beaga anuas. Tá an bhéim ar scileanna labhartha agus éisteachta ach tugtar deiseanna dóibh an teanga a léamh agus a scríobh chomh maith. Déantar an ghramadach a mhúineadh i gcomhthéacs, de réir mar atá sí ag teastáil.

Beidh fáil ag na rannpháirithe ar chúrsa ar líne ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, freisin. Cliceáil anseo le triail a bhaint as an gcúrsa sin saor in aisce.

Freastalóidh mic léinn ar rang dhá uair an chloig ar Zoom, uair amháin in aghaidh na seachtaine, thar ocht seachtaine.

Beidh na seisiúin seo ar siúl tráthnóna Céadaoin, 7.00-9.00pm, ar na dátaí seo a leanas: 07/10, 14/10, 21/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12.

Beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa ar líne freisin ar feadh sé mhí: CDianchúrsa Ullmhúcháin d’Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht). Dírítear sa chúrsa cuimsitheach seo ar na topaicí a thagann chun cinn san agallamh agus beidh na mic léinn in ann úsáid a bhaint as agus iad ag ullmhú do na seisiúin sa seomra ranga agus don agallamh féin.