Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 5 Deireadh Fómhair 2021
Críoch an chúrsa 18 Eanáir 2021
Cathain Dé Máirt, 2.00 - 4.30pm
Seisiúin 12
Leibhéal Leibhéal 4 (B1)
Ionad Ar Líne - Ar Líne
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Tá an cúrsa dírithe ar fhostaithe de chuid na hearnála poiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar gá dóibh bheith in ann seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil uaireanta. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa an mhuinín agus na scileanna teanga a thabhairt do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge leis an bpobal i gcomhthéacs na hoibre agus an teanga a úsáid go sóisialta chomh maith.

Beidh an bhéim sa chúrsa ar labhairt na teanga agus ar scileanna éisteachta a fhorbairt, ach beidh roinnt deiseanna ag na mic léinn an teanga a léamh agus a scríobh freisin.

Bainfear úsáid as an gcur chuige cumarsáideach sna seisiúin sa seomra ranga. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa i gceist go leanúnach, rud a thabharfaidh deis do na mic léinn cleachtadh a dhéanamh ar an méid a bheidh múinte dóibh.

Le cois na seisiún sa seomra ranga nó beo ar líne, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa cuimsitheach ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an áis seo agus iad ag dul siar ar ábhar na ranganna a bheidh déanta acu agus ag ullmhú do na cinn a bheidh fós le teacht.

Beidh measúnú leanúnach mar chuid lárnach de na cúrsaí agus beidh scrúdú cainte le déanamh ag na mic léinn ar chríochnú na gclár dóibh.

Bróisiúr an chúrsa

Tá an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (Leibhéal 4) dírithe ar dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, b’fhéidir roinnt mhaith blianta ó shin, a thuigeann go leor den teanga ach nach raibh mórán deiseanna acu ar í a úsáid le blianta beaga anuas. Múintear nithe bunúsacha ag tús an chúrsa ach ina dhiaidh sin bíonn nithe níos deacra i gceist ná mar a bhíonn sna ranganna ag Leibhéal 3.

Tá an cúrsa dírithe ar fhostaithe de chuid na hearnála poiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar gá dóibh bheith in ann seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil uaireanta. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa an mhuinín agus na scileanna teanga a thabhairt do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas cumarsáid ag leibhéal réasúnta ard a dhéanamh trí Ghaeilge leis an bpobal i gcomhthéacs na hoibre agus an teanga a úsáid go sóisialta chomh maith.

Tá an bhéim sa chúrsa ar labhairt na teanga agus ar scileanna éisteachta a fhorbairt, ach bíonn roinnt deiseanna ag na mic léinn an teanga a léamh agus a scríobh freisin. Tá níos mó béime ar léamh agus ar scríobh na teanga ná mar atá ag Leibhéal 3.