Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 6 Deireadh Fómhair 2021
Críoch an chúrsa 19 Eanáir 2022
Cathain Dé Céadaoin, 2.00 - 4.30pm
Seisiúin 12
Leibhéal Leibhéal 5 (B2)
Ionad Ar Líne - Ar Líne
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Tá an cúrsa dírithe ar fhostaithe de chuid na hearnála poiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar gá dóibh bheith in ann seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil uaireanta. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa an mhuinín agus na scileanna teanga a thabhairt do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge leis an bpobal i gcomhthéacs na hoibre agus an teanga a úsáid go sóisialta chomh maith.

Beidh an bhéim sa chúrsa ar labhairt na teanga agus ar scileanna éisteachta a fhorbairt, ach beidh roinnt deiseanna ag na mic léinn an teanga a léamh agus a scríobh freisin.

Bainfear úsáid as an gcur chuige cumarsáideach sna seisiúin sa seomra ranga. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa i gceist go leanúnach, rud a thabharfaidh deis do na mic léinn cleachtadh a dhéanamh ar an méid a bheidh múinte dóibh.

Le cois na seisiún sa seomra ranga nó beo ar líne, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa cuimsitheach ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an áis seo agus iad ag dul siar ar ábhar na ranganna a bheidh déanta acu agus ag ullmhú do na cinn a bheidh fós le teacht.

Beidh measúnú leanúnach mar chuid lárnach de na cúrsaí agus beidh scrúdú cainte le déanamh ag na mic léinn ar chríochnú na gclár dóibh.

Bróisiúr an chúrsa

Tá an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (Leibhéal 5) feiliúnach do dhaoine atá breá ábalta comhrá a dhéanamh trí Ghaeilge agus a úsáideann í ó am go chéile – go sóisialta nó san obair, mar shampla. Déantar plé ar thopaicí níos dúshlánaí ná na cinn a bhíonn i gceist ag Leibhéal 4 agus déantar cíoradh níos doimhne orthu ná mar a dhéantar sna ranganna ag an leibhéal níos ísle sin.

Tá an cúrsa dírithe ar fhostaithe de chuid na hearnála poiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus a bhfuil baint ag a gcuid oibre leis an nGaeilge nó orthu siúd ar mhaith leo bheith ag obair trí mheán na Gaeilge. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa na scileanna teanga a thabhairt do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas cumarsáid nádúrtha a dhéanamh gan stró trí Ghaeilge leis an bpobal i gcomhthéacs na hoibre agus an teanga a úsáid go sóisialta chomh maith. Thairis sin, tá sé mar aidhm ag an gcúrsa an mhuinín a thabhairt do na rannpháirtithe feidhmiú go neamhspleách sa Ghaeilge, seachas a bheith ag brath ar chabhair ó chomhghleacaithe a bhfuil cumas níos fearr acu sa teanga.

Tá idir labhairt, éisteacht, scríobh agus léamh i gceist sa chúrsa, agus tá níos mó béime ar an dá scil dheireanacha sin ná mar atá ag na leibhéil níos ísle.