Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 4 Deireadh Fómhair 2021
Críoch an chúrsa 13 Nollaig 2021
Cathain Dé Luain, 10:00am - 12:00pm
Seisiúin 10
Leibhéal Cúrsa Ullmhúcháin
Ionad Ar Líne - Ar Líne
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Tá an cúrsa dírithe ar fhostaithe de chuid na hearnála poiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar gá dóibh bheith in ann seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil uaireanta. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa an mhuinín agus na scileanna teanga a thabhairt do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge leis an bpobal i gcomhthéacs na hoibre agus an teanga a úsáid go sóisialta chomh maith.

Beidh an bhéim sa chúrsa ar labhairt na teanga agus ar scileanna éisteachta a fhorbairt, ach beidh roinnt deiseanna ag na mic léinn an teanga a léamh agus a scríobh freisin.

Bainfear úsáid as an gcur chuige cumarsáideach sna seisiúin sa seomra ranga. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa i gceist go leanúnach, rud a thabharfaidh deis do na mic léinn cleachtadh a dhéanamh ar an méid a bheidh múinte dóibh.

Le cois na seisiún sa seomra ranga nó beo ar líne, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa cuimsitheach ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an áis seo agus iad ag dul siar ar ábhar na ranganna a bheidh déanta acu agus ag ullmhú do na cinn a bheidh fós le teacht.

Beidh measúnú leanúnach mar chuid lárnach de na cúrsaí agus beidh scrúdú cainte le déanamh ag na mic léinn ar chríochnú na gclár dóibh.

Bróisiúr an chúrsa

Chun freastal ar an dream atá ag iarraidh tabhairt faoi fhoghlaim na Gaeilge linn ach nach mbeadh an TGG oiriúnach dóibh go fóill, táimid chun cúrsa ullmhúcháin a chur ar fáil ag Bunleibhéal 2. Dála an TGG, beidh an cúrsa seo ar siúl i rith an lae i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ach ní bheidh aon teastas le tuilleamh uaidh.

Tá an leibhéal seo oiriúnach do dhaoine a d’fhreastail ar rang ag an mbunleibhéal cheana féin nó atá ábalta cumarsáid bhunúsach a dhéanamh sa Ghaeilge (beannú do dhaoine agus iad féin a chur in aithne, mar shampla). Ag tús an chúrsa, déantar athchleachtadh ar nithe a mhúintear sa bhunrang ach bogtar ar aghaidh ina dhiaidh sin chuig topaicí nua nach bpléitear leo ag an leibhéal níos isle. Bíonn an bhéim sa chúrsa seo chomh maith ar fhorbairt scileanna labhartha agus éisteachta agus, arís, déantar an ghramadach a mhúineadh i gcomhthéacs de ghnáth.

Tá an cúrsa dírithe ar fhostaithe de chuid na hearnála poiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar gá dóibh bheith in ann seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil uaireanta. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa an mhuinín agus na scileanna teanga a thabhairt do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas cumarsáid bhunúsach a dhéanamh trí Ghaeilge leis an bpobal i gcomhthéacs na hoibre agus an teanga a úsáid go sóisialta chomh maith.

Tá an bhéim sa chúrsa ar labhairt na teanga agus ar scileanna éisteachta a fhorbairt, ach bíonn roinnt deiseanna ag na mic léinn an teanga a léamh agus a scríobh freisin.

Tá costas €200 ar an gcúrsa seo.