Scileanna Gutháin agus Seirbhís do Chustaiméirí – Cúrsa Leathlae
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 29 Samhain 2021
Críoch an chúrsa 29 Samhain 2021
Cathain Dé Luain, 9:45am - 1:00pm
Seisiúin 1
Leibhéal Bunleibhéal go Meánleibhéal
Ionad Ar Líne - Ar Líne
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Aidhm an chúrsa

An sprioc a bhaineann leis an gcúrsa ná cur ar a chumas na rannpháirtithe seirbhís do chustaiméirí ar ardchaighdeán a chur ar fáil trí Ghaeilge. Beidh sé mar aidhm ag an gcúrsa freisin cur le muinín na rannpháirtithe chun go mbeidh fonn orthu an teanga a úsáid leis an bpobal agus, lena chois sin, féachfar leis an tábhacht a bhaineann le seirbhís trí Ghaeilge a bheith ar fáil a chur ar a súile dóibh.

Ábhar agus cur chuige

Beidh an bhéim sa chúrsa ar labhairt na teanga agus ar scileanna éisteachta a fhorbairt. Agus iad ag freastal ar an rang, beidh deis ag na rannpháirtithe lámh fhíorúil a chur in airde agus ceisteanna a chur ar an múinteoir ó bhéal. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa mar chuid lárnach den rang, rud a thabharfaidh deis do na foghlaimeoirí cleachtadh a dhéanamh ar an méid a bheidh múinte dóibh.

Acmhainní foghlama

Beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, ina mbeidh taifeadadh de gach focal agus frása tábhachtach a mhúinfear dóibh sa rang agus áit ar féidir leo ceachtanna idirghníomhacha a dhéanamh agus aiseolas a fháil taobh istigh de shoicind amháin. Beidh na foghlaimeoirí in ann an acmhainn seo a úsáid le cleachtadh agus treisiú breise a dhéanamh ar an méid a bheidh siad tar éis a fhoghlaim le linn an chúrsa.

An costas atá ar an gcúrsa ná €249 an rannpháirtí. Ni gá an táille seo a ioc agus an cúrsa á chur in áirithe: seolfaidh Gaelchultúr sonrasc chuig fostóir gach rannpháirtí tar éis an chúrsa.

Le tuilleadh eolais a fháil ní ga ach ríomhphost a sheoladh go Bainisteoir Díolacháin agus Margaíochta an Choláiste Ellen Curtin ellen@gaelchultur.com

Bróisiúr an chúrsa

Téarmaí agus coinníollacha: Is féidir le foghlaimeoir a áit ar an gcúrsa a chur ar ceal gan aon táille a íoc suas le dhá lá oibre roimh thús an chúrsa. Is gá teagmháil a dhéanamh le ball foirne de chuid Ghaelchultúir leis an áit a chur ar ceal. Má chuirtear an cúrsa ar ceal taobh istigh de dhá lá oibre roimh thús an chúrsa is gá an táille iomlán a íoc.

Tá an cúrsa leathlae seo dírithe ar lucht freagartha gutháin agus lucht cúraim custaiméirí sna húdaráis áitiúla agus san earnáil phoiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar gá dóibh seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil uaireanta. Tá an cúrsa seo á eagrú ag Gaelchultúr i gcomhar le Foras na Gaeilge.